Αρχική
Πεπραγμένα 2011-2014 - 6η ενότητα: Μεγάλα θέματα του Κλάδου (Κώδικας Δικηγόρων, ΤΥΔΕ, "απελευθέρωση επαγγέλματος") PDF Εκτύπωση E-mail

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ)

 

5. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Προτάσεις ΔΣΛ στην Ολομέλεια για  το Νομοσχέδιο «Κώδικας Δικηγόρων»,οι οποίες έγιναν αποφάσεις, υιοθετήθηκαν από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και ακολούθησαν αποτέλεσαν διατάξεις του νέου Κώδικα Περί Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Μεταξύ αυτών:

α) Διατηρείται η πρωτοδικειακή οργάνωση του δικηγορικού λειτουργήματος με υποχρέωση διατήρησης έδρας και γραφείου στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου που είναι διορισμένος (άρθρο 23 παρ. 1 β),

β) Κατοχύρωση της επαγγελματικής αξιοπρέπειας του δικηγόρου με το νέο νομοθετικό σύστημα καθορισμού αμοιβών άρθρα 61, 63 επ. του Ν 4194/2013, το οποίο σε αντιστάθμισμα της επιβληθείσας με τον Ν 3919/2011 έγγραφης συμφωνίας αμοιβής, επανέφερε το σύστημα των παλαιών αμοιβών με την αξία του αντικειμένου της δίκης που υπήρχαν με τον παλαιό Κώδικα Δικηγόρων (ΝΔ 3026/1954, άρθρα 100 επ.). Ασφαλιστική δικλείδα της αμοιβής αποτέλεσε η διατήρηση του  γραμματίου προκαταβολής εισφορών η κατάργηση του οποίου είχε τεθεί ως προαπαιτούμενο από τη τρόικα και τις τραπεζικές, ασφαλιστικές, κατασκευαστικές εταιρίες που δρούσαν στο παρασκήνιο και επεδίωκαν με τη κατάργηση να απασχολούν συναδέλφους με ευτελείς αμοιβές με το «εκβιαστικό» όπλο της έγγραφης συμφωνίας. Η διάταξη αυτή έχει ακόμη τις εξής θετικές συνέπειες για το δικηγόρο: α) προστατεύει τον δικηγόρο και ειδικά το νέο για τη λήψη της αμοιβής του, αφού δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αναγραφόμενες στα γραμμάτια προκαταβολής νόμιμες αμοιβές, β) ενίσχυσε τη θέση όλων των συναδέλφων αφού καταλαμβάνει και τους συνεργαζόμενους καθ’ υπόθεση με φορείς του Δημοσίου και ΝΠΔΔ, γ) ακύρωσε στην πράξη τη θεσπισθείσα παρά την αντίδραση του σώματος ελευθερία ίδρυσης υποκαταστημάτων των δικηγορικών εταιριών, αφού σε κάθε περίπτωση συνεργαζόμενου εταίρου θα πρέπει να καταβάλλεται σε αυτόν η αναγραφόμενη στα γραμμάτια νόμιμη αμοιβή και δ) αποτρέπει τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των συναδέλφων και στηρίζει τη δικηγορική δεοντολογία. Πέραν των προαναφερομένων ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας, συμμετείχε στην Επιτροπή της Ολομέλειας για την σύνταξη του νέου Κώδικα Δικηγόρων, η οποία υπέβαλε τις προτάσεις του σώματος στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή καθώς και στην Επιτροπή, η οποία εκπροσώπησε το σώμα στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου. Αποτέλεσμα των προσπαθειών του δικηγορικού σώματος οι οποίες διεξήχθησαν στο γνωστό αρνητικό κλίμα της νομοθέτησης με υποδείξεις της τρόικα ήταν :

Περισσότερα...
 
Πεπραγμένα 2011-2014 - 5η ενότητα: Μεγάλα θέματα του Κλάδου (ΛΕΔΕ, Εκουσία, Δίκαιη Δίκη, Απαλλοτριώσεις) PDF Εκτύπωση E-mail

Ο Δ.Σ.Λ. κατά την τριετία 2011-2014 πρωτοστάτησε πάνω σε όλα τα μεγάλα θέματα που απασχόλησαν τον κλάδο. Κυρίως μέσα από τη συμμετοχή του προέδρου Δημήτρη Κατσαρού στα κεντρικά όργανα της Συντονιστικής Επιτροπής και της Ολομέλειας, αλλά και στο Δ.Σ. του ΛΕΔΕ με τις πρωτοβουλίες, τις εισηγήσεις και την εν γένει δράση του, ο ΔΣΛ από απλός παρατηρητής των τεκταινομένων κατέστη πρωταγωνιστής σε μια δύσκολη περίοδο όπου διακυβεύθηκαν πάρα πολλά για τον μαχόμενο δικηγόρο. Πιο συγκεκριμένα:

 

1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (ΛΕΔΕ)

Ο Λογαριασμός Ενίσχυσης Δικηγόρων Επαρχιών (ΛΕΔΕ) αποτελεί σωματείο -ιδιάζουσα μορφή αυτασφαλιστικού φορέα και μέλη του είναι δικηγόροι πενήντα εννέα επαρχιακών δικηγορικών συλλόγων της χώρας,  το προσωπικό αυτών και του ιδίου καθώς και οι άμισθοι υποθηκοφύλακες.  Σκοπός του φορέα αρχικά ήταν, η παροχή εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης, όταν τα εν ενεργεία μέλη του ΛΕΔΕ παραιτηθούν από την ενεργό υπηρεσία, συνταξιοδοτηθούν από τον κύριο φορέα ασφάλισής τους. Από την ίδρυσή του ο ΛΕΔΕ το 1991, δομήθηκε με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης, αφού πέραν της καταβολής ενός μικρού ποσού που αντιστοιχούσε στην τακτική συνδρομή, οι έχοντες μεγαλύτερο κύκλο εργασιών κατέβαλαν περισσότερο. Αυτό  έγινε αφενός μεν με προσαύξηση (25% + 10%) υπέρ ΛΕΔΕ επί του ενσήμου του ΤΥΔΕ και αφετέρου δε μέσω της λειτουργίας των διανεμητικών λογαριασμών και των ταμείων συνεργασίας με παρακρατήσεις από τα εισφερόμενα ποσά υπέρ των ασφαλιστικών εισφορών -συνδρομών, οι οποίες καταβάλλονταν από τους Δικηγορικούς Συλλόγους για λογαριασμό των συναδέλφων. Αυτό το σύστημα συγκέντρωσης και απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών-συνδρομών, υλοποιούσε μια πραγματική αλληλεγγύη μεταξύ των συναδέλφων, αφού οι παρακρατούμενες εισφορές από τις εμπράγματες συμβολαιογραφικές μεταβιβάσεις κυρίως, λειτουργούσαν προς όφελος των νέων συναδέλφων και όχι μόνον.

Περαιτέρω, η πάλαι ποτέ καλή περίοδος του επαγγέλματος και η θετική απόδοση των διανεμητικών λογαριασμών, οδήγησε σε αποφάσεις διεύρυνσης του αρχικού σκοπού, δηλαδή θέσπισης παροχών πέραν του «εφ’ άπαξ» και στη συνέχεια το 2006 σε κλιμακούμενη αύξηση των ποσών των καταβαλλομένων παροχών-ενισχύσεων, οι οποίες αποδείχθηκαν ανορθολογικές σε συνδυασμό και με την επακολουθήσασα συγκυρία. Είναι επίσης γνωστό, ότι ο κλάδος μας  τα τελευταία χρόνια δέχθηκε και εξακολουθεί να δέχεται πλήγματα από τα συνεχή μνημονιακά μέτρα και ειδικά αυτό της διαβόητης και ψευδεπίγραφης «απελευθέρωσης» του δικηγορικού επαγγέλματος, τα οποία όχι μόνον περιόρισαν δραστικά την επαγγελματική ύλη, αλλά αποδυνάμωσαν πλήρως τους διανεμητικούς λογαριασμούς, δηλαδή το  μέσο καταβολής των εισφορών-συνδρομών και τον βασικό χρηματοδότη του ΛΕΔΕ.

Μετά την αιφνίδια και αναγκαστική αυτή αλλαγή του μοντέλου καταβολής των εισφορών-συνδρομών και της συνακόλουθης χρηματοδότησης του φορέα, το ΔΣ του ΛΕΔΕ έλαβε αποφάσεις εξορθολογισμού των παροχών, σε μια προσπάθεια μείωσης των ελλειμμάτων τα οποία ως συνέπεια των προαναφερόμενων αιτίων είχαν εμφανιστεί ήδη από το έτος 2010. Τα ελλείμματα αυτά τα οποία είχαν φθάσει στο ποσό των 3.500.000 ευρώ, βρήκε και ανέλαβε να διαχειρισθεί η παρούσα διοίκηση του ΛΕΔΕ στην οποία εκλέχθηκε και υπηρετεί από το αξίωμα του Αντιπροέδρου ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας. Με συντονισμένα μέτρα τα οποία απέδωσαν και κράτησαν ζωντανό το φορέα, κατορθώθηκε η εξυγίανση του φορέα αφού ήδη έχει προκύψει πραγματικό (και όχι λογιστικό) πλεόνασμα για τη διαχειριστική περίοδο του έτους 2013 ύψους άνω του 1.600.000 ευρώ. Ασφαλώς και δεν λύθηκε ακόμη το πρόβλημα της βιωσιμότητας του ΛΕΔΕ αφού πρέπει να ανακοπούν οι παραιτήσεις των μελών και να ενθαρρυνθούν οι εγγραφές των νέων. Ήδη ο ΛΕΔΕ κινείται συνδυαστικά προς δυο κατευθύνσεις:

α) στη μεταβολή του σκοπού, ώστε να κρατηθεί η παροχή της ημερήσιας (40 ευρώ) χρηματικής ενίσχυσης για λόγους υγείας, αλλά να μετεξελιχθεί ο φορέας σε πάροχο ιατροφαρμακευτικών παροχών. Τούτο διότι το εφάπαξ δεν αποτελεί ελκυστικό κίνητρο για εγγραφή και παραμονή νέων μελών, αλλά με παράλληλη μεταβατική διαδικασία να μη χάσουν τα παλαιότερα μέλη του φορέα,

β) Θέσπιση πόρου στο πνεύμα της κοινωνικής αλληλεγγύης που ιδρύθηκε ο ΛΕΔΕ, ώστε να μειωθεί δραστικά η ετήσια συνδρομή η οποία υπό το κράτος της μεγάλης οικονομικής κρίσης που διέρχεται το επάγγελμά μας είναι αδύνατον να καταβληθεί από τα μέλη μας, σε συνδυασμό με τις άλλες εξίσου υψηλές ασφαλιστικές εισφορές προς τα δημόσια ταμεία, γεγονός που αφενός μεν αποτρέπει την εγγραφή νέων μελών ενώ εξωθεί προς παραίτηση τα ήδη εγγεγραμμένα. Αναφορικά με τα ζητήματα αυτά έχουν λάβει χώρα τα εξής: α) συντάχθηκε και παραδόθηκε στο ΔΣ του ΛΕΔΕ τον Ιανουάριο 2014 αναλογιστική μελέτη με εναλλακτικά σενάρια βιωσιμότητας του φορέα η οποία στην επόμενη συνεδρίαση θα αξιολογηθεί παρόντος του αναλογιστή, β) έχει νομοθετηθεί ήδη κανονιστική διάταξη στο νέο Κώδικα Περί Δικηγόρων (άρθρο 61 παρ. 2 εδ.5 του Ν 4194 /2013) μετά από εισήγηση του ΔΣ του ΛΕΔΕ την οποία παρουσίασε στη Βουλή ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, με την οποία δίδεται η δυνατότητα  με έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης  να θεσπισθεί πόρος υπέρ του ΛΕΔΕ, εξέλιξη η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2014.

 

2. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Προτάσεις ΔΣΛ στο Νομοσχέδιο «Για τη Δίκαιη Δίκη και την αντιμετώπιση των φαινομένων αρνησιδικίας». Εισήγηση Προέδρου ΔΣΛ προς την Συντονιστική και Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων στη χώρα, η οποία την υιοθέτησε.

Περισσότερα...
 
Πεπραγμένα 2011- 2014 - 4η Ενότητα: " Καθιέρωση διαδικασίας Διαγωνισμών - Κοινωνικές δράσεις ΔΣΛ" PDF Εκτύπωση E-mail

 

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

 

Κατά την τριετία 2011-2014 καθιερώθηκε σε κάθε προμήθεια ή ανάθεση έργου κόστους άνω των 2.000 ευρώ η διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας, είτε δημόσιας, είτε υπό τη μορφή συλλογής κλειστών προσφορών. Αποτέλεσμα της εν λόγω απόφασης ήταν η αισθητή μείωση του κόστους σε πάγιες δαπάνες του ΔΣΛ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα προμηθευτών που, στο πλαίσιο των διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν μέσα στην τριετία, πρόσφεραν τιμές κοντά στο ½ (!) έναντι των μέχρι πρότινος προσφερομένων από τους ίδιους (!). Επιγραμματικά αναφέρονται:

 

 • για την επιλογή της τράπεζας που επελέγη για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κατάθεσης των μερισμάτων και ποσοστών συμβολαίων (βασικό κριτήριο το προσφερόμενο επιτόκιο),
 • για την ανάθεση κατασκευής, επίπλωσης και εξοπλισμού με αυτόματο μηχανισμό μαγνητικής κάρτας των δύο αιθουσών δικηγόρων στο 2ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας και
 • για την εκτύπωση του ετήσιου ημερολογίου του ΔΣΛ.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΣΛ

Περισσότερα...
 
Πεπραγμένα τριετίας 2011-2014 - 3η Ενότητα: "Δράσεις για βελτίωση καθημερινότητας και προάσπιση αξιοπρέπειας Δικηγόρου" PDF Εκτύπωση E-mail

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

Κατά την τριετία 2011-2014 η διοίκηση του Δ.Σ.Λ. προσπάθησε με συνεχείς παρεμβάσεις της να βελτιώσει -βάσει προϋπάρχοντος σχεδιασμού- ουσιώδεις τομείς της δικηγορικής καθημερινότητας (πέραν της δημιουργίας βασικών υποδομών που αναλύονται σε άλλη ενότητα). Πιο συγκεκριμένα:

 

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΣΛ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ

Περισσότερα...
 
Πεπραγμένα τριετίας 2011-2014 - 2η Ενότητα: "Δημιουργία βασικών υποδομών για Δικηγόρους" PDF Εκτύπωση E-mail

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Είναι σαφές ότι ο κλάδος της Δικαιοσύνης στη χώρας μας υπολείπεται σημαντικά σε βασικές υποδομές έναντι χωρών ακόμη και του αναπτυσσόμενου κόσμου. Παρότι ένας δικηγορικός σύλλογος δεν πρέπει να υποκαθιστά τις όποιες παραλείψεις του επίσημου κράτους, γενικής ήταν η παραδοχή των δικηγόρων από καιρό ότι ένας σύγχρονος Δικηγορικός Σύλλογος πρέπει να μπορεί να εξασφαλίσει στα μέλη του κάποιες στοιχειώδεις και βασικές (σε πρώτη φάση) υποδομές, οι οποίες θα καταστήσουν την καθημερινή βιοποριστική άσκηση του λειτουργήματος λιγότερο χρονοβόρα και περίπλοκη και περισσότερο αποτελεσματική. Εντασσόμενες στο ανωτέρω πλαίσιο, αποκτήθηκαν ή δημιουργήθηκαν εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας προς ελεύθερη χρήση των μαχόμενων δικηγόρων - μελών του οι εξής υποδομές:   

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Τι προβλέπεται σε πρώτη φάση:

 • Πλήρης ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΔΣΛ όπως έκδοση διπλοτύπων και επικόλληση ενσήμων (αποϋλοποιημένων) μέσω Η/Υ και smartphone με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού. Υποβολή πάσης φύσεως αιτήσεων και έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών από τον Δ.Σ.Λ. Πρακτικά σχεδόν κάθε συναλλαγή που σήμερα πραγματοποιείται με επίσκεψη στα γραφεία του Συλλόγου, θα μπορεί να τακτοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όλα τα ανωτέρω δωρεάν μέσω ατομικού κωδικού.
 • Χορήγηση ηλεκτρονικής υπογραφής. Δυνατότητα στα μέλη του Δ.Σ.Λ. να καταθέτουν ηλεκτρονικά δικόγραφα στα δικαστήρια Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης.
 • Διασύνδεση dslar.gr με τη βάση δεδομένων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας για ηλεκτρονική παρακολούθηση πορείας υπόθεσης/μήνυσης αντίστοιχα,
 • Εξειδικευμένες τράπεζες νομικών πληροφοριών στους υπολογιστές της Βιβλιοθήκης για χρήση από τους συναδέλφους

Τι προβλέπεται σε δεύτερη φάση:

 • Νέα εφαρμογή προβολής πορείας ποινικών εκθεμάτων και ενημέρωσης σε οθόνες (LED-TV) στο Δικαστικό Μέγαρο, στον ιστότοπο dslar.gr, καθώς και σε smartphones. Ήδη έχει κατασκευαστεί η πολύ απλή εφαρμογή, έχει επιδειχθεί και έγινε δεκτή καταρχήν από εκπροσώπους των δικαστικών υπαλλήλων, υπάρχει η έγκριση από τα ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια.
 • Ενδιάμεση μηχανοργάνωση δικαστηρίων Λάρισας (πριν την ενσωμάτωσή τους στο νέο πανελλαδικό σύστημα μηχανοργάνωσης που προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2017). Τα αιτήματα που υποβλήθηκαν - κατόπιν πρωτοβουλίας του Δ.Σ.Λ.- από το Πρωτοδικείο και το Εφετείο προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης επανεξετάζονται από αυτό ύστερα από συνεχείς προσπάθειες.
 • Αίθουσα δικηγόρων στο ισόγειο Δικαστικού Μεγάρου.
 • Αίθουσες υγιεινής (WC) για δικηγόρους στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας.
 
«ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος»

Σελίδα 10 από 18

All rights reserved. Copyright 2006-2014 spdl.gr. Designed & developed by IRiS Design. Checked at January 2014.